تعرفه ها

تعدادمبلغ به توماندرج آگهی در بخشمدت زمان نمایش
1 آگهیرایگانخدمات - محصولات - پروژه ها - متخصصین

30 روز

5 آگهی

50000

خدمات - محصولات - پروژه ها - متخصصین

30 روز

10 آگهی

100000

خدمات - محصولات - پروژه ها - متخصصین

30 روز

50 آگهی

500000

خدمات - محصولات - پروژه ها - متخصصین

30 روز

100 آگهی

1000000

خدمات - محصولات - پروژه ها - متخصصین

30 روز